Opći uvjeti jamstva – garancija na opremu

Jamstvo – garancija na opremu

garancija na opremu

i  kupljenu robu podliježe općim uvjetima jamstva u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima NN 35/2005, 41/2008 i 125/2011 kao i posebnim uvjetima karakterističnim za pojedine vrste robe što je naznačeno u uputama za instalaciju, upotrebu i održavanje instalirane opreme.

Da bi jamstvo – garancija na opremu bilo pravovaljano mora biti ovjereno od strane prodavača ili ovlaštenog instalatera sa upisanim datumom prodaje / instalacije, brojem računa te serijskim brojem uređaja za koji se jamstvo izdaje.

Oprema koja je stavljena na tržište ili u upotrebu nelegalnim ili sivim kanalima distribucije, mimo ovlaštenih trgovaca ili instalatera ne podliježe jamstvu i ne može biti tretirana kao oprema u jamstvenom roku. U slučaju nejasnoće (nejasni serijski brojevi, nejasni računi ili nedostatak nekoga dokumenta za priznavanje jamstva) teret dokaza da je oprema nabavljena ili ugrađena legalnim kanalima je na vlasniku / korisniku predmetne opreme.

Pravo na reklamaciju

Pravo na reklamaciju / jamstvo ima vlasnik ili korisnik opreme ili ovlašteni serviser u ime vlasnika ili korisnika opreme.

Za ostvarenje prava na jamstvo potrebno je u ovlašteni servis dostaviti reklamirani uređaj sa kopijom računa, ovjerenom garancijskom izjavom te detaljnim opisom kvara ili nastale smetnje. Pod pojmom kvara ili nastale smetnje podrazumijeva se novo nastalo stanje radi kojeg uređaj više ne funkcionira na način kako je funkcionirao u trenutku ugradnje / kupovine / instalacije.

Detaljan opis kvara i okolnosti nastanka kvara su uvjet za priznavanje garancije. Proizvodi dostavljeni u servis bez opisa kvara, sa nejasnim ili netočnim  opisom kvara neće se tretirati kao proizvodi u procesu popravka u jamstvenom roku.

U slučaju bespredmetne prijave kvara na opremi u jamstvenom roku testiranje opreme podliježe naplati usluge servisa prema važećem cjeniku.

Tvornička garancija na opremu na sve Commax uređaje je 12 mjeseci od datuma konačne ugradnje kod korisnika ali ne više od 15 mjeseci od datuma prodaje. Korištenjem usluge ovlaštenog Commax servisa pri ugradnji i održavanju opreme jamstvo na opremu se automatski produžuje na 36 mjeseci od dana prodaje.

Testiranje, popravak i servis Commax uređaja obavlja se u Commax centralnom servisu. Nije moguć izlazak Commax servisnog tehničara na teren.

Rok za popravak uređaja u Commax servisu je 45 dana od dana dostave uređaja u servis. U slučaju da popravak nije moguć uređaj će biti zamijenjen drugim sa jednakim ili boljim karakteristikama a jamstvo će biti produženo za onoliko dana koliko je uređaj bio na servisu.

Svi zamijenjeni rezervni dijelovi ili uređaji postaju vlasništvo Commax servisa.

U slučaju da se koristi produženo, 36 mjesečno jamstvo jamstveni list mora biti ovjeren sa svim potrebnim ovjerama od strane ovlaštenog servisa. Naknadni i neistiniti upisi u jamstveni list imaju za posljedicu poništenje garancije i materijalnu odgovornost.

Garancijska izjava – jamstvo

Commax jamči da oprema i uređaji kupljeni od ovlaštenih Commax prodavača ili instalatera nema kvarova radi greške u projektiranju, proizvodnji ili testiranju opreme te drugih skrivenih kvarova ili nedostataka te da će tijekom garantnog perioda funkcionirati u skladu sa naznačenim karakteristikama i osnovnom namjenom.

Commax jamči potpunu funkcionalnost svojih uređaja i funkcioniranje u skladu sa deklariranim tehničkim karakteristikama i namjenom tijekom trajanja garantnog roka.

Sve eventualno nastale kvarove unutar garancijskog roka otkloniti ćemo potpuno besplatno, koristeći originalne rezervne dijelove u roku koji je definiran općim uvjetima jamstva.

Isključenje iz jamstva

Ovo jamstvo izričito isključuje sljedeće:

 • Potrošni materijal
 • Značajke i funkcije sustava koje nisu iz Commax palete proizvoda
 • Redovito održavanje i popravak odnosno zamjenu dijelova zbog uobičajenog trošenja
 • Mehaničko oštećenje proizvoda, stanja ili kvarove koji smanjuju kvalitetu rada uređaja čija pojava je van kontrole Commaxa
 • Štetu kao posljedicu zloupotrebe ili pogrešne upotrebe uređaja.
 • Kvarovi na kabelima, spojevima i instalacijama.
 • Štete nastale korištenjem uređaja na način koji nije u skladu s opisom u korisničkom priručniku
 • Bilo koji kvar uzrokovan nepridržavanjem uputa ili neusklađenosti s postupcima za pravilno održavanje Commax uređaja i sustava
 • Instalaciju ili upotrebu uređaja ili sustava na način koji nije u skladu sa sigurnosnim i regulatornim standardima u zemlji u kojoj se koristi;
 • Štetu na uređajima ili sustavima koja je nastala kao posljedica intervencije neovlaštenog servisnog osoblja ili samog korisnika
 • Štetu na uređaju nastalu u prometu kao posljedicu nepravilnog pakiranja
 • Slučajnu štetu i štetu uzrokovanu udarom groma, električnim pražnjenjem, prolijevanjem vode, djelovanjem vatre ili topline, nepravilne ili neadekvatne ventilacije ili bilo kojih nerazumnih uzroka nastanka štete na uređaju na koje Commax ne može utjecati
 • Commax nije odgovoran za gubitak podataka, financijski gubitak, niti bilo kakvu drugu štetu prema trećoj strani.

Poništenje jamstva

Garancija na opremu, uređaj ili sustav se automatski poništava (bez potrebe posebnog obavještavanja korisnika) u slučaju:

 • Ako je uređaj ili sustav korišten mimo svrhe za koju je namijenjen
 • Ako je uređaj ili sustav mehanički oštećen
 • Ako je uređaj prepravljan ili servisiran neoriginalnim ili jednakovrijednim dijelovima
 • Ako je uređaj instaliran u suprotnosti sa uputama proizvođača
 • Ako se uređaj koristi u teškim i neadekvatnim uvjetima povišene vlage, prašine ili temperature.

Prihvaćanje općih uvjeta jamstva

Smatra se da korisnik prihvaća opće uvjete jamstva ako je započeo sa korištenjem uređaja koji je predmet jamstva. Dužnost korisnika je pročitati i razumjeti  jamstvene uvjete. Ukoliko korisnik iz bilo kojeg razloga ne prihvaća jamstvene uvjete njego je pravo vratiti nekorišteni uređaj i zatražiti povrat sredstava u punom iznosu.

Izjava o sukladnosti

U ime tvrtke COMMAX izjavljujemo da je proizvod koji je predmet ove garancijske izjave u skladu sa normom EN 60950. Upotreba i priključak na javnu energetsku mrežu dopušten je u Republici Hrvatskoj.

Marka : Datum ugradnje:
Tip : Ovlašteni instalater :
Serijski broj : Periodički pregled 1
Datum stavljanja na tržište: Periodički pregled 2
Datum prodaje : Produženje jamstava do :